ikc noord rijk
 schoolreisjegroep3
schoolreisje


techniekles
techniekles


schatkistgraven
thema piraten: schatgraven


wit
uitstapje naar de Hermitage


eerste buitenles schooltuinen
de eerste buitenles van de schooltuinen


groep3naarNemo
naar Nemo


wgroep8krijgtleerorkestdiplomait
groep 8 krijgt leerorkestdiploma


eersteschooltuinlesgroep6
eerste schooltuinles


fietsexamen
fietsexamen


afsluiting_thema_Sprookjes
afsluiting_thema_Sprookjes
afsluiting thema Sprookjes


mijnlijfgroep3b
thema Mijn lijf


Medezeggenschapsraad
Is de Medezeggenschapsraad (MR) een praatclubje voor bemoeizuchtige ouders met teveel tijd om handen? Geenszins. De MR is namelijk hét orgaan dat advies- en beslissingsbevoegdheid heeft over beleidsmatige zaken op school. Wat er in de MR wordt besproken is dus relevant voor alle ouders, leerkrachten en de directie van de school.

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad – kortweg MR genoemd – waarin zowel leerkrachten als ouders evenredig vertegenwoordigd zijn. De MR bespreekt alle zaken die de school betreffen en voor veel beslissingen is de schoolleiding dan ook verplicht om de ouders en het personeel te raadplegen. De bevoegdheden en verplichtingen zijn niet voor niets wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

Informatieplicht, advies en instemming
De MR opereert op drie niveaus:
 • Instemmingsbevoegdheid: sommige beslissingen kunnen alleen doorgang vinden als de MR ermee ingestemd heeft. Het plan mag dan pas ten uitvoer worden gebracht als de leden van de MR erover hebben gestemd en hebben toegestemd. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de organisatie van de naschoolse opvang of de vaststelling van het schoolplan.
 • Adviesbevoegdheid: bij bepaalde zaken heeft de MR alleen adviesrecht. Dit kan advies zijn op een voorgenomen beslissing van de schoolleiding, maar het kan ook ongevraagd advies zijn op basis van eigen initiatief. Denk hierbij aan zaken als een verbouwing, het klimaat op school of de regeling rondom vakanties.
 • Informatiebevoegdheid: de schoolleiding is bij beleidsmatige zaken verplicht om de MR over de voorgenomen plannen te informeren. De MR kan dan op eigen initiatief suggesties voor verbeteringen doen.
Wat bespreekt de MR níet?
De MR heeft géén zeggenschap over bijvoorbeeld de rekenmethode of de vraag of een kind over gaat naar de volgende klas. Dat blijven zaken waarover de schoolleiding beslist. Ook incidenten op school – een kind dat straf krijgt of extra huiswerk mee krijgt – zijn geen onderwerp van gesprek binnen de MR. Pas als bepaalde gebeurtenissen een structureel karakter krijgen, kan het onderwerp ingebracht en besproken worden tijdens een MR-vergadering.

Samenstelling
Wie zijn de leden? De MR bestaat traditiegetrouw uit drie ouders (de zogenaamde oudergeleding) en drie leerkrachten (de leraargeleding). De oudergeleding wordt gekozen door de ouders en elke ouder kan zich in principe kandidaat stellen voor dit advies- en instemmingsorgaan.

Momenteel bestaat de oudergeleding van de MR uit:
 • Aniek Boxma, voorzitter, moeder van Tess uit groep 5b
 • Ton van Erp, vader van Peggy uit groep 4b
 • Maaike Sierhuis, moeder van Jelt Verstappen uit groep 1/2e
 • Siebert Weitenberg, vader van Boris uit groep 1/2c
Namens de leerkrachten zitten in de MR:
 • Sharodjna Gopal, intern begeleider
 • Daisy Patty, leerkracht groep 6/7
 • Erwin Appeldoorn, leerkracht groep 1/2c
 • Margie Koper,leerkracht groep 4b

Frequentie
De mr komt zo’n acht keer per jaar bijeen. De data van de vergaderingen staan vooraf vast en zijn:
25 september (rest volgt)

Na afloop van de vergadering worden de notulen gemaakt en openbaar gemaakt zodat ouders kunnen lezen wat er in de vergadering is besproken.

Open en besloten
Een deel van de MR-vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor ouders die geen lid zijn van de MR. Dit biedt ouders dus de gelegenheid om een bepaald onderwerp op de agenda te zetten en toe te lichten.
Soms is een deel van de MR-vergadering besloten en dientengevolge niet toegankelijk voor niet-leden van de MR. Meestal worden er dan zaken besproken die privacy-gevoelig zijn.

Bereikbaarheid
Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u één van de leden gewoon aanspreken in school of op het schoolplein. U kunt ons ook emailen: mr@ikcnoordrijk.nl. Ook kunt u een brief afgeven aan de administratie, die er dan voor zorgt dat die brief bij de MR terecht komt.

Visie en kernwaarden
We vinden het belangrijk om als mr een basis te hebben. Deze hebben we vastgelegd in onze visie en kernwaarden (pdf).
De MR vindt het belangrijk om vanuit de gedeelde kernwaarden te ondersteunen in de beleidsvorming en helder, transparant en goed te communiceren met ouders, leerkrachten en directie.

GMR
Behalve de MR is er ook een GMR; het advies- en instemmingsorgaan voor het bestuur van meerdere scholen. IKC NoordRijk maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Noord en voor het bestuur van deze organisatie is de GMR actief. Ook de verplichtingen en bevoegdheden van de GMR zijn wettelijk vastgelegd en namens de ouders van IKC NoordRijk neemt Leontien Diergaarde zitting in dit orgaan.

nieuwsbrieven
Nieuwsbrief Passend Onderwijs Amsterdam en Diemen
maart 2013

notulen en jaarverslagen
(binnenkort…)