Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad

De MR is hét orgaan dat advies- en beslissingsbevoegdheid heeft over beleidsmatige zaken op school. Wat er in de MR wordt besproken is relevant voor alle ouders, leerkrachten en de directie van de school.

De bevoegdheden en verplichtingen zijn wettelijk vastgelegd

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad – kortweg MR genoemd – waarin zowel leerkrachten als ouders evenredig vertegenwoordigd zijn. De MR bespreekt alle zaken die de school betreffen en voor veel beslissingen is de schoolleiding dan ook verplicht om de ouders en het personeel te raadplegen.
De bevoegdheden en verplichtingen zijn niet voor niets wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

Frequentie

De MR komt zo’n acht keer per jaar bijeen. De data van de vergaderingen staan vooraf vast. Na afloop van de vergadering worden de notulen gemaakt en openbaar gemaakt zodat ouders kunnen lezen wat er in de vergadering is besproken.

Open en besloten

Een deel van de MR-vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor ouders die geen lid zijn van de MR. Dit biedt ouders dus de gelegenheid om een bepaald onderwerp op de agenda te zetten en toe te lichten. Soms is een deel van de MR-vergadering besloten en dientengevolge niet toegankelijk voor niet-leden van de MR. Meestal worden er dan zaken besproken die privacy-gevoelig zijn.

Informatieplicht, advies en instemming

De MR opereert op drie niveaus:

 • Instemmingsbevoegdheid: sommige beslissingen kunnen alleen doorgang vinden als de MR ermee ingestemd heeft. Het plan mag dan pas ten uitvoer worden gebracht als de leden van de MR erover hebben gestemd en hebben toegestemd. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de organisatie van de naschoolse opvang of de vaststelling van het schoolplan.
 • Adviesbevoegdheid: bij bepaalde zaken heeft de MR alleen adviesrecht. Dit kan advies zijn op een voorgenomen beslissing van de schoolleiding, maar het kan ook ongevraagd advies zijn op basis van eigen initiatief. Denk hierbij aan zaken als een verbouwing, het klimaat op school of de regeling rondom vakanties.
 • Informatiebevoegdheid: de schoolleiding is bij beleidsmatige zaken verplicht om de MR over de voorgenomen plannen te informeren. De MR kan dan op eigen initiatief suggesties voor verbeteringen doen.

Wat bespreekt de MR níet?

De MR heeft géén zeggenschap over bijvoorbeeld de rekenmethode of de vraag of een kind over gaat naar de volgende klas. Dat blijven zaken waarover de schoolleiding beslist. Ook incidenten op school – een kind dat straf krijgt of extra huiswerk mee krijgt – zijn geen onderwerp van gesprek binnen de MR. Pas als bepaalde gebeurtenissen een structureel karakter krijgen, kan het onderwerp ingebracht en besproken worden tijdens een MR-vergadering.

Samenstelling

Wie zijn de leden? De MR bestaat uit vier ouders (de zogenaamde oudergeleding) en vier leerkrachten (de leraargeleding). De oudergeleding wordt gekozen door de ouders en elke ouder kan zich in principe kandidaat stellen voor dit advies- en instemmingsorgaan.

Momenteel bestaat de oudergeleding van de MR uit:

 • Aniek Boxma, voorzitter, moeder van Tess uit groep 6B
 • Anna van Strien, moeder van Eva uit groep 4B
 • Maaike Sierhuis, moeder van Jelt uit groep 3B en Ids uit groep 1/2E
 • Chantal Langejans, moeder van Dagmar uit groep 1/2C en Manou uit groep 4B

Namens de leerkrachten zitten in de MR:

 • Sharodjna Gopal, intern begeleider
 • Hanna Torenstra, leerkracht groep 7B
 • Erwin Appeldoorn, secretaris, leerkracht groep 4B
 • Mohamed Kebdani, leerkracht groep 7A

Bereikbaarheid

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u één van de leden gewoon aanspreken in school of op het schoolplein. U kunt ons ook emailen: mr@ikcnoordrijk.nl. Ook kunt u een brief afgeven aan de administratie, die er dan voor zorgt dat die brief bij de MR terecht komt.

Visie en kernwaarden

We vinden het belangrijk om als mr een basis te hebben. Deze hebben we vastgelegd in onze visie en kernwaarden (pdf).
De MR vindt het belangrijk om vanuit de gedeelde kernwaarden te ondersteunen in de beleidsvorming en helder, transparant en goed te communiceren met ouders, leerkrachten en directie.

GMR

Behalve de MR is er ook een GMR; het advies- en instemmingsorgaan voor het bestuur van meerdere scholen. IKC NoordRijk maakt deel uit van de Stichting Openbaar Onderwijs Noord en voor het bestuur van deze organisatie is de GMR actief. Ook de verplichtingen en bevoegdheden van de GMR zijn wettelijk vastgelegd. De GMR wordt namens IKC NoordRijk vertegenwoordigt door Leontien Diergaarde, ouder en Hedy Boschman, intern begeleider.