Leerling ondersteuning

Leerling ondersteuning

Interne begeleiding

Onze school heeft twee intern begeleiders: Hedy Boschman voor de groepen 1 t/m 4 en Sharodjna Gopal-Balak voor de groep 5 t/m 8.

Een intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school en het begeleiden van leerkrachten.

Hierbij kunt u denken aan:

 • observeren van leerlingen
 • leerlingen met een leer- en/of gedragsprobleem begeleiden
 • contact houden tussen school en externe instanties
 • leerkracht ondersteunen en coachen bij het onderwijsleerproces in de groep

Onderwijsassistenten

Bij IKC NoordRijk werken twee onderwijsassistenten, een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. Monica en Jasmina stellen zich graag voor.

Monica

Ik ben Monica Bronshof en ik ben onderwijsassistent in groep 5 t/m 8. Ik haal kleine groepjes kinderen uit de klas en werk met de stof die ze nog moeilijk vinden. Dat kan zijn met rekenen, spelling of andere vakken. Ook lees en flits ik regelmatig met kleine groepjes leerlingen. Ik ben te bereiken op m.bronshof@innoord.nl.

Jasmina

Mijn naam is Jasmina Zant en werk als onderwijsassistent voor groep 1 t/m 4. Ik werk niet voor één leerkracht of klas, ik ben een soort vliegende keep en help waar dat nodig is. Ik begeleid individuele leerlingen of kleine groepen die extra aandacht nodig hebben. Aan deze leerlingen bied ik dan extra oefening en uitleg. Dit is bevorderlijk voor het kind, want hij/zij krijgt de aandacht waar je vaak in de klas niet aan toekomt. Het gaat hier om lezen en rekenen bij groep 3 en 4. Bij groep 1 en 2 gaat het vooral om taalondersteuning. Alles wat ik doe registreer ik, zodat ik samen met de betreffende leerkracht en ib’er goed kan bespreken hoe het ontwikkelings- en leerproces van het kind gaat en wat er verder nodig is om het kind zo goed mogelijk te helpen. Als er vragen zijn, stel ze gerust. Ik ben aanwezig van maandag t/m vrijdag en bereikbaar via j.zant@innoord.nl.

Gedragsspecialist/SEN groep

Naast ondersteuning op leergebied zijn er ook leerlingen die kunnen profiteren van ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld werkhouding. Op IKC Noordrijk zijn wij daarom in het schooljaar 2017-2018 gestart met de SEN groep. SEN staat voor Special Educational Needs. De begeleiding van de SEN groep wordt verzorgd door Kim Vuijk. Zij is leerkracht op IKC Noordrijk en gedragsspecialist.

De SEN groep bestaat uit maximaal 6 leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8. Zij worden door de eigen leerkracht en in overleg met Kim geselecteerd en komen 10 weken lang iedere week een ochtend bij elkaar. Ze leren door spel en oefening en met behulp van een stappenplan hun taken te ordenen en uit te voeren. Ouders worden tijdens de SEN periode intensief betrokken door onder meer een ouderbijeenkomst en voortgangsgesprekken met de SEN leerkracht en de eigen leerkracht. De leerlingen krijgen bovendien een map met een beschrijving van iedere les en (praktische) huiswerkopdrachten.

Alle leerlingen maken een kindplan met zelf gekozen doelen, waarmee ze zowel in de eigen klas als thuis aan de slag gaan. De leerlingen vinden in de SEN groep de rust en ruimte om aan de verschillende vaardigheden te werken. Aan het eind van de SEN periode kunnen ze deze vaardigheden in hun eigen klas toepassen!

Het stappenplan (of taakkaart) gebruikt tijdens de SEN groep

Huiswerkbegeleiding

Rekenspecialist

Mijn naam is Latif Mdibeh en geef les in groep 5A. Naast lesgeven ben ik ook rekenspecialist op onze school. Eén dag per week ondersteun ik mijn collega’s op het gebied van rekenen. Ik geef verlengde instructie aan kinderen die zwak zijn in rekenen. Als rekenspecialist kan ik een hoop betekenen voor onze school op het gebied van bekende knelpunten, zoals:

 • automatisering van het rekenen tot 20
 • de tafels
 • vermenigvuldiging, klokkijken, oplossen van contextopgaven
 • dyscalculie
 • opstellen van handelingsplannen
 • opstellen van rekenbeleidsplan
 • collega’s ondersteunen en adviseren op het gebied van rekenonderwijs
 • goede differentiatie in rekenonderwijs. Ook de sterke rekenaars moeten genoeg aandacht krijgen door verdieping en extra uitdaging
 • collega’s ondersteunen om rekenspelletjes in te zetten in hun rekenles.

In de periode dat ik nu actief ben als rekenspecialist heb ik gemerkt dat de kinderen het leuk vinden om extra aandacht te krijgen van een andere leerkracht, de collega’s blij zijn met de extra ondersteuning in de groep en de intern begeleiders tevreden zijn over de inbreng van de rekenspecialist. Door de intensieve samenwerking binnen het team en het inzetten van een rekenspecialist merken we nu al dat de resultaten van de methodetoetsen en het rekentempo omhoog gaan en er meer plezier bij kinderen tijdens de lessen ontstaat.

Ouder-Kind Adviseur

Heb je vragen over de opvoeding of het opgroeien van je kind? Of heb je zorgen over de situatie thuis of op school? In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Hier kan je altijd terecht, bijvoorbeeld bij de ouder- en kindadviseur die op vaste momenten aanwezig is. De professionals van het Ouder- en Kindteam zijn onafhankelijk van school, afspreken kan op school, in de wijk of thuis.

Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken), de gezinssituatie (denk aan ruzie, scheiding, verlies) of ouderproblematiek zoals verslaving. Loop eens binnen bij Ouder- en Kindadviseur Ellen Stolk (aanwezig maandagochtend en dinsdagmiddag) of maak een afspraak. Samen kijk je dan wat er speelt en wat bij jullie past. Wil je gewoon informatie en advies? Gesprekken of begeleiding van de jeugdpsycholoog of misschien een training voor kind of ouder?

Je kan zelf rechtstreeks contact opnemen met Ellen Stolk op 06-36442888 of via e.stolk@oktamsterdam.nl.

Voor vragen over de ontwikkeling en gezondheid van je kind ben je welkom bij jeugdverpleegkundige Kaveeta Soochit. Zij is te bereiken via k.soochit@oktamsterdam.nl.

Gezondheidsonderzoeken op school

Ieder jaar worden alle vijf- en tienjarige kinderen uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. De onderzoeken worden uitgevoerd door de Jeugdgezondheidszorg van de GGD, onderdeel van de Ouder- en Kindteams Amsterdam. Ouders krijgen een uitnodiging met vragenlijst die zij vooraf invullen en krijgen tips en informatie op maat. Van alle kinderen worden lengte en gewicht gemeten, van de vijfjarigen testen wij ook de ogen en het gehoor. Meedoen is vrijwillig.

Altijd welkom

Je kan ook langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in jouw wijk. Lees meer op oktamsterdam.nl. Hier kan je ook (anoniem) chatten, het adres opzoeken van het team in jouw wijk en de gegevens van de ouder- en kindadviseur op school. Je bent welkom!

Gym+

Na het meetmoment van de groepen 3 en 4 aan het begin van het schooljaar wordt gekeken naar de motorische vaardigheid van deze kinderen. Aan de hand van deze uitslag kunnen wij binnen de reguliere lessen aanpassingen doen om het aanbod beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de kinderen. Voor de kinderen waarvoor dit niet voldoende is hebben wij Gym+ lessen. Deze lessen worden gefaciliteerd vanuit Jump-in en zijn bedoeld om kinderen met een lichte achterstand met een extra les de stimulans en push te geven om weer helemaal aan te sluiten bij het niveau van hun klas. Door de extra hulp gaat niet alleen het niveau van bewegen omhoog maar ook het plezier in dat bewegen waardoor de stimulans groter wordt om hiermee door te gaan. Deze les wordt gegeven door een gediplomeerd vakdocent bewegingsonderwijs en duurt rond de 60 minuten. Deze les wordt gevuld met 6 tot 12 kinderen.

Fysiotherapie

Mochten uit de testresultaten grote achterstanden komen hebben wij binnen school de mogelijkheid om een kinderfysiotherapeut in te schakelen. Als ervoor gekozen wordt om dit traject in te gaan krijgt u eerst een uitnodiging voor een gesprek waarin besproken wordt wat het plan van aanpak wordt en kunt u aan de hand van dit gesprek aangeven of u van dit aanbod gebruik wilt maken. Het aanbod is zo breed als nodig is van grove motoriek (basis van bewegen als lopen en rennen) tot fijne motoriek (specifieke bewegingen als schrijven en het gebruik van klein materiaal. Wij werken in de traject samen met Kinder oefentherapie praktijk Stegeman

Schooltandarts

We gunnen ieder kind een gezonde mond en een vrolijke lach!

Wist u dat…

 •  kinderen met een gezonde mond beter kunnen eten en drinken?
 •  kinderen met een gezonde mond beter kunnen slapen?
 •  kinderen met een gezonde mond beter kunnen leren?

Aan alle ouders de volgende adviezen:

 •  poets bij uw kind tot 11 jaar minstens 1x daags de tanden en kiezen;
 •  laat uw kind vooral veel water drinken;
 •  zorg ervoor dat uw kind 2x per jaar naar de tandarts gaat voor controle van de mond.

Uw kind inschrijven als patiënt bij de Jeugdtandverzorging Amsterdam is mogelijk!

Inschrijfkaarten worden uitgedeeld op school of inschrijven kan via onze website. In overleg met de school kunnen wij dan de halfjaarlijkse controles en de eventuele behandelingen op school uitvoeren.

Wilt u liever met uw kind samen de tandarts bezoeken? Maak dan een afspraak op één van onze praktijken.

Hier is uw kind tot 18 jaar ook welkom na de basisschool.

Lilian Brands, tandarts en Frances Smits, assistente

Jeugdtandverzorging Amsterdam

Praktische informatie:

Jeugdtandverzorging Amsterdam

Contact: 020-6166332 (ook voor spoed)

E-mail:   info@jtv-amsterdam.nl

Website: www.jtv-amsterdam.nl

Noord: Markengouw 245D

Oost:   Stephensonstraat 35

West:    Derkinderenstraat 53

West-Osdorp: Tussen Meer 8