Vierkeerwijzer

Vierkeerwijzer

Leren is bij Vierkeerwijzer leren vanuit een intrinsieke motivatie. Als je intrinsiek gemotiveerd bent, doe je iets omdat je het graag wilt, niet omdat je van buitenaf wordt gemotiveerd dit te doen.

Bij ons op school wordt leren via Vierkeerwijzer driemaal per week in de middagen ingezet. De ochtenden zijn ingedeeld voor onderwijs van de cognitieve vakken. Denkt u aan taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen. In de middag is er ruimte voor het aanbod van de zaakvakken zoals geschiedenis, biologie en aardrijkskunde .

Binnen de thema’s worden drie belangrijke interventies gehanteerd:

  • Leerkracht momenten

De leraar is er voor het vonkje, voor de samenhang, voor de intermenselijke relaties, voor de persoonlijk diepgang van ieder kind. De leraar bepaalt de beginsituatie en maakt de start met het thema. Dit gebeurt door de leerlingen te enthousiasmeren voor het onderwerp en nieuwsgierigheid op te wekken. ‘Wat zou je te weten willen komen over dit onderwerp”? Regelmatig voegt de leerkracht de opgedane kennis van ieder individueel kind samen tot 1 groot geheel voor de hele groep. Dit ziet u terug op de wanden in de groepen, deze worden gevuld door de leerlingen met kennis en werkjes die zij opgedaan/gemaakt hebben.

  • Keuzemomenten

Gedurende een aantal momenten per week hebben de kinderen de gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema verder  te verkennen, te onderzoeken en te ervaren.

  • De rijke leeromgeving

Als we écht adaptief willen zijn, tegemoet willen komen aan de verschillen tussen kinderen en talenten willen benutten dan kunnen wij niet volstaan met een leesboek, een werkboekje en een Chromebook. We willen de inrichting en de soorten materialen door de hele school heen benutten in alle groepen. Hierbij doen wij ook een groot beroep op ouders met verzoeken om materiaal mee naar school te nemen om de thematafel op te vullen, om mee te werken of uit te kunnen lezen. Dit is noodzakelijk om de thema’s die verrijking te geven die werkt en de intrinsieke motivatie van het kind volledig te benutten.